Mastering Music With Izotope Ozone 9 TUTORIAL

Mastering Music With Izotope Ozone 9

iZOzone9
iZOzone9DynamicEQ
iZOzone9Dynamics
iZOA ` f B ! H ` f ?zone9Equalizer
iZOzone9Excit) g Der
iZOzone9Imager_ { N K 6 .
iZOzone9LowEndFocus
iZOzone9MasterRebalance
iZOzone9MatchEQ
iZOzone9Maximizer0 0 : = z 5 p H
iZOzone9SpectralShaper
iZOzone9VintageCompressor
i` ; V = S ? J O 3ZO3 ` R ezone9VintageEQ
iZOzone9Vintag4 S R Z J H ? m |eLimiter
iZOzone9VintageTape
iZRelay
iZTonalBalanceControl2

Links

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。